środa, 5 kwietnia 2017

[UZUPEŁNIENIE] - SP4 - druzgocące uzasadnienie wyroku w sprawie powołania osoby spoza konkursu

Szanowni Państwo,

Uwzględniając sygnały od wielu czytelników bloga, którzy poprosili o jak najprostsze opisanie statusu sprawy dotyczącej SP4, uznałem, że warto to zrobić.

Zawiłości prawne i skomplikowany język prawniczy nie dla wszystkich jest wystarczająco czytelny.
Skłoniły mnie do tego również informacje, że przedstawiciele władz gminnych bagatelizują problem i  uważają, że nic się nie stało i wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Poniżej opisuję krótko całą sytuację.

Jesienią 2015 roku wyrokiem sądu w Krakowie  zostało unieważnione zarządzenie Burmistrza zatwierdzające nierozstrzygnięty konkurs na dyrektora SP4. Wyrok uprawomocnił się w marcu 2016 roku. W związku z tym zarządzenie nie istnieje.
Sąd w marcu 2017 unieważnił drugie zarządzenie burmistrza powołujące na dyrektora SP4 osobę spoza konkursu, która "ani nie przystąpiła do konkursu na to stanowisko, ani tym bardziej tego konkursu nie wygrała"(cytat z wyroku).

Podstawą do takiej decyzji był prawomocny wyrok z marca 2016 r.
Sąd po raz kolejny potwierdził, że w konkursie na Dyrektora SP4 wyłoniono kandydata na to stanowisko wskazując, że "jedna osoba uzyskała wystarczającą liczbę ważnie oddanych głosów uzasadniającą przedstawienie tej osoby do powołania na to stanowisko" i "tak wyłonionemu kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora." (cytat z wyroku).

Przedstawiciele UM tłumaczą całą sprawę jako prawidłowo prowadzoną, opierając się na wyroku NSA ws. Inwałdu i Rzyk. Tymczasem należy wyraźnie podkreślić to, co napisał sędzia w uzasadnieniu wyroku z marca 2017 r., że tamten wyrok NSA  "dotyczył tylko podobnej, ale nie identycznej sytuacji".

Niekorzystne orzeczenie sądu w Krakowie dotyczące powierzenia stanowiska osobie spoza konkursu zostanie prawdopodobnie zaskarżone do NSA.
Można spodziewać się, że rozprawa odbędzie się na jesieni tego roku.
W czerwcu miną 3 lata od wydarzeń opisywanych na blogu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że cała ta sprawa nie zakończy się przed końcem kadencji wielu osób.

Na uwagę zasługuje również fakt, że mimo niekorzystnych dla burmistrza wyroków, próby negocjacji z naszej strony,  przedstawiciele władz nie podejmują rozmowy i nie dążą do polubownego rozwiązania problemu.

Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.

wtorek, 4 kwietnia 2017

SP4 - druzgocące uzasadnienie wyroku w sprawie powołania osoby spoza konkursu

Szanowni Państwo

w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych można przeczytać pisemne uzasadnienie wyroku jaki zapadł 14 marca 2017 r. w Krakowie link: III SA/Kr 218/15.

Poniżej przytaczam najbardziej charakterystyczne fragmenty tego uzasadnienia.


1. Zależność wyroku dotyczącego powołania osoby spoza konkursu z wyrokiem dotyczącym zatwierdzenia konkursu:

"Jak wynika z akt sprawy o sygn. III SA/Kr 217/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 217/15 oddalający skargę Gminy A na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 5 stycznia 2015 r. nr [...] stwierdzające nieważność § 1 pkt 4 zarządzenia Burmistrza A z dnia 12 czerwca 2014 r. nr [...], stał się prawomocny z dniem 3 marca 2016 r.
Tym samym skoro prawomocnie i ostatecznie przesądzono, że prawidłowo ze skutkiem ex tunc unieważnił Wojewoda zarządzenie Burmistrza z dnia 12 czerwca 2014 r. nr [...] zatwierdzające konkurs z dnia 30 kwietnia 2014 r. na dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w A w ten sposób, że zarządzeniem tym uznano brak wyłonienia kandydata na Dyrektora tej placówki oświatowej, to prawidłowym było również wydanie zaskarżonego w tej sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność zarządzenia Burmistrza A z dnia 10 lipca 2014 r. nr [...], którym powierzono stanowisko Dyrektora ww. Szkoły osobie nie startującej do konkursu, który został przeprowadzony w dniu 30 kwietnia 2014 r.Byt prawny zarządzenia z dnia 10 lipca 2014 r. nr [...] zależał w całości od legalności zarządzenia z dnia 12 czerwca 2014 r. nr [...]."

2. Naruszenie dwóch artykułów ustawy o systemie oświaty oraz kolejne potwierdzenie wyłonienia kandydata w konkursie:

"Trafnie Wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia z dnia 10 lipca 2014 r., ponieważ zostało ono wydane z oczywistym naruszeniem podstawy prawnej, tj. art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Oczywistość tego naruszenia polegała na tym, że Burmistrz A powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej osobie, która ani nie przystąpiła do konkursu na to stanowisko, ani tym bardziej tego konkursu nie wygrała,
mimo że taki konkurs się odbył i jedna osoba uzyskała wystarczającą liczbę ważnie oddanych głosów uzasadniającą przedstawienie tej osoby do powołania na to stanowisko.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i tak wyłonionemu kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.Tym samym skoro w unieważnionym przez Wojewodę zarządzeniu powierzono stanowisko dyrektora szkoły innej osobie niż kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, to takie naruszenie prawa spełnia także cechę naruszenia istotnego."

"Tym samym Sąd w tej sprawie podziela pogląd zawarty w orzecznictwie sądowym, zgodnie z którym w przypadku, gdy wadliwie został przeprowadzony sam konkurs zmierzający do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświaty, to także wadliwe jest późniejsze zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora takiej placówki (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wr 852/14, opub. w LEX nr 2071470). Przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby nie tylko nielegalne, ale i nielogiczne. Otwierałoby niczym nieograniczone pole do naruszania prawa przez organ prowadzący placówkę oświaty, który mógłby dowolnie uznać, że np. prawidłowo przeprowadzony konkurs na dyrektora szkoły nie zawiera wskazania żadnego kandydata i takie byłoby wydawane zarządzenie, a w związku z tym kolejnym zarządzeniem powierzane byłby stanowisko dyrektora szkoły innemu kandydatowi (nie objętego konkursem) na okres 5 lat. I nawet gdyby zarządzenie o zatwierdzeniu konkursu zostało wyeliminowane z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc (a nie ex nunc) *, to już kolejne zarządzenie powierzające stanowisko dyrektora bez przeprowadzania konkursu miałoby być uznane za zgodne z prawem. Taka argumentacja przedstawiona na rozprawie przez pełnomocnika Gminy A nie jest do zaakceptowania."

3. Wyrok NSA w sprawie Rzyk i Inwałdu - sprawy podobne ale nie identyczne:

"Sąd także nie przychylił się do podniesionego na rozprawie przez stronę skarżącą stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2016 r. sygn. akt I OSK 182/16. Stan faktyczny będący podstawą orzekania w ww. sprawie zakończonej wyrokiem o sygnaturze I OSK 192/16 dotyczył tylko podobnej, ale nie identycznej sytuacji. Otóż w ww. sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 27 października 2016 r. zarządzenie o zatwierdzeniu konkursu nie zostało unieważnione ze skutkiem ex tunc *, tylko stwierdzono naruszenie prawa tym zarządzeniem ze skutkiem ex nunc i to po terminie wydania kolejnego zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły w trybie pozakonkursowym. Tym samym wyeliminowanie z obrotu prawnego zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursu (a w istocie tylko części tego zarządzenia) spowodowało, że w dacie wydawania kolejnego zarządzenia to zarządzenie (§ 1 pkt 2 i 3) dotyczące zatwierdzenia konkursu obowiązywało. Co innego natomiast wynika z akt tej sprawy, gdzie organ nadzoru unieważnił ze skutkiem ex tunc * § 1 pkt 4 zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursu."

4. Naruszenie przepisów prawa - wadliwa wykładnia:

"Z art. 91 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności zarządzenia organu gminy jest istotna sprzeczność zarządzenia z prawem. W orzecznictwie podkreśla się, że opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność oraz wzruszalność decyzji administracyjnych, można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. Do nich należy naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania zarządzeń, podstawy prawnej podejmowania zarządzeń, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania zarządzeń (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97, opub. w OwSS 1998/3/79).
Zarządzenie Burmistrza A z dnia 10 lipca 2014 r. nr [...]
zostało podjęte z naruszeniem art. 36a ust. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Zasadnie zatem zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 stycznia 2015 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wojewoda stwierdził nieważność powyższego zarządzenia Burmistrza A z dnia 10 lipca 2014 r. nr [...] w całości."

* - ex tunc (a nie ex nunc)
ex tunc - oznacza, że czynność prawna wywołuje skutki z mocą wsteczną (czyli tak jakbyśmy cofnęli się w czasie do momentu konkursu)
ex nunc - od tego momentu, od zaraz (czyli od momentu orzeczenia - nie cofamy się w czasie)Najważniejsze fragmenty i kluczowe sformułowania zostały w tekście wyróżnione, ponieważ stanowią one komentarz do toczących się od prawie trzech lat spraw związanych z konkursem na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.


Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.

niedziela, 26 marca 2017

SP4 - relacja z rozprawy

W dniu 14 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Gminy Andrychów na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody unieważniające zarządzenie nr Nr 2937/14, na podstawie którego Burmistrz powołał na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 osobę spoza konkursu.
Uzasadniając wyrok, Sędzia podkreślił, że sprawa powierzenia stanowiska osobie spoza konkursu, jest jednoznacznie powiązana z unieważnionym prawomocnie zarządzeniem zatwierdzającym konkurs (III SA/Kr 218/15).

Sędzia podkreślił, że Wojewoda Małopolski miał rację, stwierdzając nieważność zarządzenia o nierozstrzygnięciu konkursu w SP4 (wyrok III SA/Kr 218/15 w tej sprawie uprawomocnił się już rok temu).
Sąd wskazał, cytuję: "skoro z wcześniejszej sprawy w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że komisja konkursowa prawidłowo wskazała kandydata, a tego kandydata nie powołał na stanowisko dyrektora Burmistrz Andrychowa, a taki obowiązek wynikał z art. 36 ust 2, to to drugie zarządzenie też jest obarczone istotną wadą i organ nadzoru miał nie tylko pełne prawo, ale wręcz obowiązek unieważnić zarządzenie powołujące inną osobę".

Sędzia po raz kolejny podkreślił, że "komisja konkursowa prawidłowo wskazała osobę na stanowisko dyrektora", a co za tym idzie, powierzając to stanowisko innej osobie, Burmistrz w sposób istotny i rażący naruszył również art. 36 ust 4 ustawy o systemie oświaty.

Według Sądu organ nadzoru ma prawo powierzyć stanowisko wskazanej przez siebie osobie tylko "w sytuacji, kiedy komisja konkursowa nie dokona prawidłowego wyboru, nie wskaże kandydata albo w sposób prawidłowy procedując nie wyłoni kandydata", a takowe przesłanki nie zaszły.

Burmistrz stwierdził, że w świetle obowiązującego prawa, roszczenie powierzenia Ewie Kurek stanowiska nie może zostać uwzględnione.
Stwierdził dodatkowo, cytuję: "postepowania zainicjowane przez Ewę Kurek przed organem nadzoru, skutkujące podjęciem przez Wojewodę rozstrzygnięć nadzorczych, zostały zakwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie", co jest nieprawdą.
Żadne z dwóch zainicjowanych przez nas postępowań do tej pory nie zostało zakwestionowanych przez NSA. Wyrok Sądu Administracyjnego dotyczący zatwierdzenia konkursu, na który powołał się sędzia podczas ostatniej rozprawy, mówi coś zupełnie odmiennego i jest PRAWOMOCNY!

Czy Burmistrz mógł postapić inaczej po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego zatwierdzenie konkursu?
Z dużą pewnością można przyjąć, że tak.
Na dowód tego przytoczę bardzo podobny przykład sprawy, która toczyła się niedawno przed Sądami Administracyjnymi.
Sprawa dotyczyła krakowskiego Liceum nr 1 znanego jako "Nowodworek".
W tym przypadku po orzeczeniach obu instancji Sądów Administracyjnych zarządzenie Prezydenta Krakowa zatwierdzające konkurs również zostało unieważnione a więc bardzo podobnie jak to miało miejsce w przypadku SP4 w Andrychowie.
Prezydent Majchrowski, uznając takie rozstrzygnięcie, stwierdził, że zachodzi konieczność odwołania dyrektora ze stanowiska przed upływem końca kadencji i postanowił samemu, w przeciwieństwie do Burmistrza Andrychowa, unieważnić zarządzenie powołujące dyrektora.
Ten przykład pokazuje, że pomimo braku automatyzmu po uprawomocnieniu się wyroków, Burmistrz ma prawo do działań zmierzających do respektowania naruszonego przez siebie w sposób rażący prawa.

Jeszcze jedna refleksja dotycząca nie tylko tej sprawy.
Minęło kilka dni od kolejnej, niekorzystnej dla Gminy Andrychów rozprawy, a lokalne media milczą.
Zadaję sobie pytanie, czy media o tym fakcie nie wiedzą, a więc nie mogą o nim pisać, czy też o tym fakcie wiedzą, ale nie chcą o nim pisać?
Jeśli media mają utrudniony dostęp do informacji, warto zaglądać na portal prawoioswiata.blogspot.com lub też zadać sobie dziennikarskiego trudu i sprawdzać informacje dotyczące terminów rozpraw w Elektronicznym terminarzu (ETR) WSA w Krakowie (http://bip.krakow.wsa.gov.pl/71/177/elektroniczny-terminarz-rozpraw-etr.html) oraz sprawdzać wyroki i orzeczenia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.
SP4 - Fakty i mity

W związku z wypowiedzią Pana Szafrańskiego z dnia 26 marca 2017 r., dotyczącą sprawy konkursu w SP4 podaję fakty:
Cytuję (rozmowa na portalu MN 5 min 23 sek. http://www.mamnewsa.pl/newsy,16506-andrychow-rozmowy-przy-kawie-z-mamnewsa-pl--andrzej-szafranski):

1. Cytat: "w obrocie prawnym istnieje zarządzenie o zatwierdzeniu konkursu ..."
FAKT -  zarządzenie Burmistrza o zatwierdzeniu konkursu zostało unieważnione przez Wojewodę, decyzję tę podtrzymał PRAWOMOCNY WYROK Sądu Administracyjnego.
Wyrok ten uprawomocnił się już 3 marca 2016 r. - proszę porównać daty.

2. Cytat: "drugie zarządzenie podlega jeszcze procedurze prawnej..."
FAKT - w dniu 14 marca 2017 r. odbyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie rozprawa dotycząca unieważnienia drugiego zarządzenia Burmistrza, powołującego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 osobę spoza konkursu. Sędzia wydał wyrok, który jest niekorzystny dla Gminy. Po rozprawie adwokat reprezentujący Gminę zapowiedział odwołanie.

Szerzej o tej sprawie piszę na blogu w następnym poście: prawoioswiata.blogspot.com


Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


wtorek, 14 marca 2017

SP4 - kolejny, niekorzystny dla Gminy wyrok WSA - w sprawie powołania obecnie urzędującego dyrektora.

Szanowni Państwo

W dniu 14 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na posiedzeniu jawnym sprawy ze skargi Gminy Andrychów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 5 stycznia 2015r. nr WN-II.4131.1.2.2015 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Andrychowa nr Nr 2937/14 z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie osobie spoza konkursu  
postanowił oddalić skargę Burmistrza (III SA/Kr 218/15).

Przypomnę, że wydając Zarządzenie Nr 2937/14  z dnia 10 lipca 2014 r. powierzające stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie innej osobie niż wyłonionej w drodze konkursu, który odbył się w dniu 2 czerwca 2014 r. Burmistrz Andrychowa w sposób istotny naruszył obowiązujący porządek prawny !!!

W związku z UPRAWOMOCNIENIEM się wyroku (sygn. III SA/Kr 217/15), oddalającego skargę Gminy Andrychów a co za tym idzie, uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, które unieważniło z mocą wsteczną zarządzenie Burmistrza Andrychowa dot. zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu, WSA w Krakowie podjął zawieszone postępowanie, które zależało od orzeczenia w sprawie zatwierdzenia konkursu i orzekł o oddaleniu skargi jednoznacznie wskazując po raz kolejny, że w konkursie wyłoniono kandydata na dyrektora szkoły.Należy spodziewać się, że Burmistrz odwoła się od tego wyroku do NSA.


W przygotowaniu relacja z rozprawy.
Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


piątek, 16 grudnia 2016

[DOKUMENTY] - SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny "ostatecznie przyznał rację" ... Wojewodzie

[DOKUMENTY]
SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny "ostatecznie przyznał rację" ... Wojewodzie

WYROK III SA/KR 217/15,
wbrew wyrażanej na sesji RM opinii Gminy,
był, jest i będzie
PRAWOMOCNY

Cytat z załączonego poniżej postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

"W istocie Gmina dąży w ten sposób
do obejścia skutków prawomocnego odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu
do złożenia skargi kasacyjnej,
wszak opartego na założeniu, że termin do wywiedzenia skargi kasacyjnej zaczął biec i upłynął przed złożeniem wniosku o jego przywrócenie"Postanowiłem opublikować treść postanowienia I OZ 1366/16 z dnia 25 listopada 2016 r., które jeszcze nie widnieje w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych:


W przygotowaniu post zamykający tę sprawę.

Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.wtorek, 13 grudnia 2016

[AKTUALIZACJA] - SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny "ostatecznie przyznał rację" ... Wojewodzie

[AKTUALIZACJA]
SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny "ostatecznie przyznał rację" ... Wojewodzie

WYROK
był, jest i będzie
PRAWOMOCNY

W ostatnich dniach otrzymałem w trybie dostępu do informacji publicznej odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. skargi kasacyjnej, które zakończyło sprawę zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Chciałbym zwrócić uwagę na podsumowanie uzasadnienia cytuję:

"Skoro reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika Gmina oddała dnia 5 kwietnia 2016 r. w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia, z powołaniem się na rzekome doręczenie jedynie odpisu wyroku bez uzasadnienia i wniosek ów został prawomocnie odrzucony, nie może skutecznie podnosić, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej w ogóle nie zaczął biec, ponownie podnosząc tę samą okoliczność jako uzasadniającą zażalenie na postanowienie o odrzucenie skargi kasacyjnej."

Dalej Sędzia podkreślił w mocny sposób zachowanie Gminy, cytuję:

"W istocie Gmina dąży w ten sposób do obejścia skutków prawomocnego odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, wszak opartego na założeniu, że termin do wywiedzenia skargi kasacyjnej zaczął biec i upłynął przed złożeniem wniosku o jego przywrócenie"

Oceńcie Państwo sami fakty, o jakich napisał Sędzia NSA.
Mnie brakuje słów na tak ocenione przez NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY zachowanie Gminy.


W przygotowaniu post zamykający tę sprawę.

Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


========================================================================
Szanowni Państwo,

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 listopada 2016 r. oddalił zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej po wcześniejszym, prawomocnym odrzuceniu skargi dot. przywrócenia terminu na złożenie skargi kasacyjnej
W ten sposób kolejny raz, ostatecznie potwierdzono prawomocność wyroku dotyczącego zatwierdzenia konkursu sprzed dwóch lat.

To postanowienie definitywnie kończy sprawę zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.


W najbliższym czasie szczegółowo podsumuję dwa lata procesów sądowych w sprawie SP4 oraz  postaram się wyjaśnić zawiłości prawne jakie wynikają z uprawomocnienia się Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody.

Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.