środa, 20 lutego 2019

2014 Konkursy 2019Szanowni Państwo,

Burmistrz Andrychowa ogłosił niedawno konkursy na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Andrychów, m.in. w Szkole Podstawowej nr 4.
Konkursy odbędą się prawdopodobnie w drugiej połowie marca.
Tym samym mija 5 lat od poprzedniego konkursu w SP4, po którym Burmistrz powierzył stanowisko Dyrektora niezgodnie z przepisami prawa osobie spoza konkursu (potwierdzone 9 prawomocnymi, niekorzystnymi dla Burmistrza wyrokami i postanowieniami Sądów Administracyjnych - publikacje we wcześniejszych postach).

Dlatego też mam nadzieję, że:
 • konkursy zostaną przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem;
 • karty do głosowania zostaną przygotowane w oparciu o “istniejącą” opinię prawną;
 • członkowie komisji podejmą niezależną decyzję i prawidłowo oddadzą ważne głosy (bez względu na to czy na TAK, na NIE, czy WSTRZYMUJĘ SIĘ);
 • protokoły będą czytelne i zostaną opublikowane opinii publicznej;
 • przewodniczący zapewni nieskrępowaną i nieograniczoną czasowo możliwość zaprezentowania koncepcji pracy kandydatów;
 • Burmistrz podejmie decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie narażając Gminy na kolejne, kosztowne 5 lat procesów z Wojewodą Małopolskim;

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.

czwartek, 11 października 2018

Nagła zmiana zdania Burmistrza ...


Szanowni Państwo

W czasie kampanii wyborczej kandydaci na burmistrza i radnych organizują spotkania z wyborcami. W dniu dzisiejszym miałem okazję posłuchać Pana Tomasza Żaka na spotkaniu w Sułkowicach.

W kontekście sporu prawnego z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie wniosku o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych Burmistrz opowiadał o wygranej przez Urząd Gminy rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Burmistrz wyraził nadzieję, że zgodnie z wyrokiem (który musi się uprawomocnić) Gmina Andrychów uzyska oczekiwane dofinansowanie.
Pan Burmistrz stwierdził, że nie ma innej możliwości, ponieważ NALEŻY WYKONYWAĆ PRAWOMOCNE WYROKI - Zarząd Województwa będzie musiał przyznać wnioskowane środki finansowe.  

Po raz pierwszy od dłuższego czasu tzn. od prawie pięciu lat zgadzam się z Burmistrzem, że cyt. "Wyroki należy wykonywać... oczywiście te prawomocne".

W świetle dotychczasowego postępowania Pana Burmistrza wobec wydanych przez Sądy Administracyjne prawomocnych wyroków w sprawie konkursu na dyrektora SP4, nagła zmiana stanowiska może budzić nadzieję.

Jeśli Zarząd Województwa przyjmie postawę prezentowaną do tej pory przez Pana Burmistrza (nie wykona prawomocnego wyroku), to Urząd Gminy mimo tegoż wyroku nigdy nie otrzyma oczekiwanych dofinansowań. Czy to będzie oznaczało skuteczność działań Burmistrza?

Jak więc widać - "Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia".

O dalszych losach tej sprawy, poinformuję Państwa.

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.środa, 3 października 2018

[AKTUALIZACJA] - "Burmistrz A działał niezgodnie z prawem..."

Szanowni Państwo,

Poniżej przytaczam fragmenty obszernego uzasadnienia do wyroku III SA/Kr 470/18 (połączonego z  III SA/Kr 471/18), który zapadł w WSA w Krakowie w dniu 25 września 2018 r.
 1. WSA w Krakowie kontrolował na rozprawie 25.09.2018 r.:
  • zarządzenie Burmistrza Andrychowa z dnia 2 czerwca 2016 r. Nr 283/16 w sprawie ponownego zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego dnia 30 kwietnia 2014 r. na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. M.Kopernika w Andrychowie
   (pierwotne zarządzenie zostało prawomocnie wyeliminowane z obrotu prawnego po wyrokach sądów Administracyjnych)
  • zarządzenie Burmistrza Andrychowa z dnia 28 listopada 2017 r. Nr 857/17 w sprawie powierzenia D. Z. stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. M.Kopernika w Andrychowie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (pierwotne zarządzenie zostało prawomocnie wyeliminowane z obrotu prawnego po wyrokach sądów Administracyjnych).
 2. WSA potwierdził ocenę sądu wyrażoną w prawomocnym wyroku z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 217/15 gdzie stwierdzono, że "bezwzględna większość głosów" oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych, ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. Pogląd ten jest powszechnie akceptowany przez orzecznictwo sądowe."
 3. WSA potwierdził, że jeden z kandydatów przystępujący do konkursu w dniu 2 czerwca 2014 r. uzyskał bezwzględną liczbę głosów obecnych członków komisji. Cyt: "Sąd stwierdził, że skoro konkurs przeprowadzony w dniu 2 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Andrychowie wyłonił kandydata na stanowiska dyrektora tej szkoły, ponieważ E. K. otrzymała 4 głosy spośród 4 głosów ważnie oddanych przez członków komisji konkursowej, to zatwierdzenie w § 1 pkt 4 zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Andrychowa z dnia 12 czerwca 2014 r. Nr Nr 2875/14 wyników tych konkursów jako nierozstrzygających o wyłonieniu kandydatów w istotnym zakresie narusza prawo, to jest § 6 ust. 2 rozporządzenia poprzez brak uznania, że jeden z kandydatów przystępujący do konkursu w dniu 2 czerwca 2014 r. uzyskał bezwzględną liczbę głosów obecnych członków komisji.
 4. W cytowanym orzeczeniu WSA w Krakowie przesądził, jak należy rozumieć sformułowanie "bezwzględna większość głosów obecnych członków komisji".
  Skoro tak, to Burmistrz Andrychowa działał niezgodnie z prawem, wydając ponownie zarządzenie nr Nr 283/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej.
 5. Burmistrz miał możliwość powierzenia stanowiska osobie wyłonionej w konkursie a w związku z tym "organ nie zastosował się do wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 217/15, który upoważnił Burmistrza Andrychowa do powierzenia stanowiska osobie wybranej w wyniku pierwszego konkursu i nie przeprowadził ponownego konkursu, a poprzednio przeprowadzony w istocie wyłonił kandydata".
  " Oczywistość naruszenia prawa przy wydaniu z kolei zarządzenia z dnia 28 listopada 2017 r. polegała na tym, że Burmistrz Andrychowa powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej osobie, która ani nie przystąpiła do konkursu na to stanowisko, ani tym bardziej tego konkursu nie wygrała, mimo że taki konkurs się odbył i jedna osoba uzyskała wystarczającą liczbę ważnie oddanych głosów uzasadniającą przedstawienie tej osoby do powołania na to stanowisko.
 6. Sąd podkreślił, że "Przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby nie tylko nielegalne, ale i nielogiczne, gdyż otwierałoby niczym nieograniczone pole do naruszania prawa przez organ prowadzący placówkę oświaty, który mógłby dowolnie uznać, że np. prawidłowo przeprowadzony konkurs na dyrektora szkoły nie zawiera wskazania żadnego kandydata i takie byłoby wydawane zarządzenie, a w związku z tym kolejnym zarządzeniem powierzane byłby stanowisko dyrektora szkoły innemu kandydatowi (nie objętemu konkursem).
Powyższe sformułowania bezpośrednio zacytowane z wyroku jasno stwierdzają, że:
 1. Burmistrz "nie zastosował się do prawomocnego wyroku WSA w Krakowie"
 2. Burmistrz "naruszył prawo" i "działał niezgodnie z prawem"
 3. Burmistrz 5 rok nie uznaje, że kandydat E.K uzyskała "bezwzględną liczbę głosów obecnych członków komisji"
 4. Burmistrz 5 rok nie uznaje prawomocnie rozstrzygniętego konkursu
 5. Burmistrz wydaje zarządzenie "w oparciu o nieobowiązujący przepis".
Komentarz do powyższego jest zbędny.

Oczywiście można spodziewać się skargi kasacyjnej do wyroku z dnia 25 września 2018 r.


Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


wtorek, 2 października 2018

"Burmistrz A działał niezgodnie z prawem..."

Szanowni Państwo,

z uzyskanego uzasadnienia ostatniego wyroku dot. konkursu na Dyrektora SP4 jasno wynika, że "Burmistrz A działał niezgodnie z prawem..." oraz "wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 217/15, .. upoważnił Burmistrza A do powierzenia stanowiska osobie wybranej w wyniku pierwszego konkursu..."

Obszerne fragmenty z uzasadnienia wraz komentarzem opublikuję w dniu jutrzejszym.

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.wtorek, 25 września 2018

ponowne wydanie przez Burmistrza zarządzeń - "bezpodstawne i sprzeczne z prawem"

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym 25.09.2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadły dwa wyroki dotyczące konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Obydwa wyroki są kolejny raz NIEKORZYSTNE dla Gminy Andrychów i pokazują, że tak Burmistrz jak i pełniący obowiązki dyrektora GZO brną w "bezpodstawne i sprzeczne z prawem" decyzje (zarządzenia), pomimo tego, że w przedmiotowej sprawie zapadły już PRAWOMOCNE wyroki.

Z relacji pełnomocnika Wojewody wynika, że WSA podzielił w pełni argumentację Wojewody i w przypadku zarządzenia o zatwierdzeniu konkursu uznał je za niezgodne z prawem a w przypadku zarządzenia o ponownym powołaniu na stanowisko Dyrektora SP4 unieważnił je.

Pisemne uzasadnienie dzisiejszych wyroków opublikuję po ukazaniu się bazie orzeczeń.

Trudno zrozumieć postepowanie władz Gminy. Można tylko domyślać się, że to nie koniec tego postępowania, bo Gmina zapewne zaskarży te wyroki do NSA.
I w ten oto sposób na wiosnę przyszłego roku minie 5 lat, czyli pełna kadencja wynikająca z przeprowadzonego w 2014 roku konkursu, w którym według obu instancji Sądów Administracyjnych wyłoniono kandydata na stanowisko.

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.czwartek, 29 marca 2018

To jednak nie koniec sprawy konkursu na Dyrektora SP4 w Andrychowie

Szanowni Państwo,

Wbrew różnym opiniom (w tym władz Gminy) oraz wbrew publikacjom prasowym sprawa konkursu na Dyrektora SP4 w Andrychowie ma swój ciąg dalszy.
Jak wiadomo Burmistrz po przegranych sprawach sądowych i prawomocnych wyrokach ponownie wydał zarządzenia zatwierdzające konkurs z 2014 r oraz powierzające stanowisko osobie spoza konkursu.
Pełniący obowiązki dyrektora GZO w wypowiedzi dla MamNewsa.pl (link do artykułu) stwierdził, że wydane zarządzenie cyt.:"przeszło pozytywną weryfikację organu nadzoru prawnego Wojewody Małopolskiego" oraz, że  "... Burmistrz Andrychowa, wyda ponownie zarządzenie w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora dotychczas pełniącej te obowiązki Pani Doroty Zawada."

W dniu dzisiejszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały wysłane przez Wojewodę dwie skargi na takie działanie Burmistrza, co oznacza, że Wojewoda nie akceptuje wydanych zarządzeń i po raz kolejny podkreśla, że konkurs został rozstrzygnięty i wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.
Dodatkowo, jak podkreśla się w uzasadnieniu jednej ze skarg, zarządzenie wydane po 4 latach od konkursu, powierzające stanowisko osobie pełniącej obowiązki dyrektora, zostało wydane na podstawie nieistniejących już przepisów prawa, ustaw.

Wkrótce opublikuję pełną treść obu skarg oraz wybrane fragmenty uzasadnień pokazujące, że "ponowne podejmowanie zarządzeń w tych samych sprawach przez Burmistrza można uznać za bezpodstawne i sprzeczne z prawem".

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


źródło: skargi Wojewody : WN.II. 0552.1.2.2018, WN.II. 0552.1.3.2018 z dnia 28 marca 2018 r.


niedziela, 28 stycznia 2018

SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że konkurs został rozstrzygnięty.

Szanowni Państwo,

Uzyskałem w trybie dostępu do informacji publicznej uzasadnienie ostatniego wyroku NSA I OSK 1914/17  dot. powierzenia stanowiska Dyrektora osobie spoza konkursu, odrzucającego skargę Burmistrza.
Naczelny Sąd Administracyjny nie pozostawia wątpliwości, że konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie został rozstrzygnięty.

Ostatnio Burmistrz, nie znając uzasadnienia, komentował tenże wyrok m.in. cyt.: "...Pani Kurek nigdy nie wygrała konkursu a uzurpuje sobie prawo do bycia dyrektorem..."
Tymczasem w uzasadnieniu pisemnym Naczelny Sąd Administracyjny  pisze cyt.:  "uznać należy, że zarządzenie Burmistrza z dnia 10 lipca 2014 r. zostało podjęte z naruszeniem art. 36a ust. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, skoro w przedmiotowym zarządzeniu powierzono stanowisko dyrektora szkoły innej osobie niż kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu..."

Pozostawiam Państwu ocenę tego faktu.

Nadmienię, że w składzie orzekającym był sędzia Jan Tarno. Ten sam, który orzekał w sprawach Inwałdu i Rzyk i na którego tak chętnie powołuje się pełniący obowiązki Dyrektora GZO.
To dowodzi, że sprawa SP4 była zupełnie inna, a podpisanie się pod tak niekorzystnym dla Gminy wyrokiem tego sędziego nadaje jego dodatkowego znaczenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy okazji przedstawiam odpowiedź od redaktora naczelnego portalu mamNewsa.pl na złożone przeze mnie sprostowanie (treść sprostowania zamieściłem w poprzednim poście - link).

Portal przyznał rację w przypadku drugiego punktu sprostowania.
W tym zakresie w dniu 20.12.2017 r. tekst został skorygowany a pod artykułem zamieszczono link do sprostowania redakcyjnego (http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/sprostowanie) mówiącego o podaniu nieprawdziwej informacji.


Sprawy posługiwania się cytatami bez podania źródła nie będę komentował, brak reakcji świadczy o "dziennikarzu", który dopuszcza się takich praktyk.

Co do aspektu "stronniczości" podtrzymuję swoje uwagi. Powtórzę: Wasza publikacja jest stronnicza, ponieważ zawiera wyłącznie stanowisko jednej strony sporu tj. Burmistrza Andrychowa, bez próby skonfrontowania tego stanowiska np. z wyjaśnieniami Wojewody lub umożliwienia drugiej stronie sporu wyjaśnienia swoich motywów działania.

Przeanalizowałem wszystkie, odszukane na portalu teksty w sprawie SP4 (zestawienie poniżej).
Na 9 odnalezionych artykułów, aż 6 zawiera cytowane wypowiedzi urzędników Gminy Andrychów lub ich pełnomocnika. Portal mamNewsa.pl w ani jednym przypadku nie pokusił się o uzyskanie wypowiedzi strony przeciwnej tj. Wojewody lub osoby bezpośrednio zainteresowanej.
Czyż nie jest to stronniczość?

W ostatnim tekście został podany adres bloga internetowego opisującego sprawę, za co uprzejmie dziękuję. Niech ten fakt będzie uznany przynajmniej za próbę przedstawienia punktu widzenia jednej z trzech stron sporu.

zestawienie artykułów mamNewsa.pl relacjonujących sprawę konkursu na Dyrektora SP4:

Datatytuł artykułulinkuwagi
14.07.2014 18:30:00SP 4 ma nową panią dyrektor, trzy szkoły ciągle bez dyrektorówhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/sp-4-ma-nowa-pania-dyrektor-trzy-szkoly-ciagle-bez-dyrektorow
30.01.2015 07:00Jest afera z konkursem na dyrektora. Co dalej?http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/jest-afera-z-konkursem-na-dyrektora-co-dalej-
07.05.2015 11:30Konkursy na dyrektorów szkół. Nowe faktyhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/konkursy-na-dyrektorow-szkol-nowe-faktywypowiedź A.Szafrańskiego
08.11.2015 12:00Rozmowy przy kawie z mamNewsa.pl. Burmistrz Andrychowa o kandydowaniu, dyrektorach i... miłościhttp://www.mamnewsa.pl/magazyn/rozmowy-przy-kawie-z-mamnewsa-pl-burmistrz-andrychowa-o-kandydowaniu-dyrektorach-i-milosci
24.11.2015 12:10Ciąg dalszy sprawy konkursu na dyrektora SP4. Niekorzystna dla gminy decyzjahttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/ciag-dalszy-sprawy-konkursu-na-dyrektora-sp4-niekorzystna-dla-gminy-decyzjainformacja z Gminy, że złoży zażalenie
17.03.2016 14:10Wyrok prawomocny? A urząd na to - niemożliwehttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/wyrok-prawomocny-a-urzad-na-to-niemozliwewypowiedź Magistratu po zapytaniu redakcji
31.03.2016 16:45Co dalej z dyrektorami? Koniec sprawy?http://www.mamnewsa.pl/polityka/co-dalej-z-dyrektorami-koniec-sprawy-cytowana wypowiedź Burmistrza
21.04.2016 12:30Jest kolejny wyrok w sprawie konkursów na dyrektorówhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/jest-kolejny-wyrok-w-sprawie-konkursow-na-dyrektorowwypowiedź A.Gierszewskiej
27.11.2017 17:00Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki”http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/koniec-sprawy-konkursu-na-dyrektora-czworkiwypowiedź A.Szafrańskiego;

informacja o blogu

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.